L

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych, zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach ogłoszonego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab, Pilotaż „Poland Prize”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba