L

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. z siedzibą: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 (dalej zwany LPNT), na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146  ze zm.), ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach IV Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-012/17.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba