O

Ogłaszamy nabór biznesplanów do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości

 

Szanowni Państwo,

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości" od Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy ukończyli udział w bloku szkoleniowo-doradczym lub doradczym.

Nabór będzie prowadzony w dniach 16 - 27 sierpnia 2021 r.

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy wypełnić komputerowo, parafować na każdej stronie oraz podpisać 
 w miejscu do tego wyznaczonym. Wnioski należy złożyć wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami w dwóch identycznych egzemplarzach (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona własnoręcznie za zgodność z oryginałem) w biurze projektu w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A.

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera w biurze projektu (pokój  nr II.4), w godzinach 10.00 – 14.00.

O terminie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do punktu przyjęć w siedzibie LPNT.

W przypadku osobistego złożenia biznesplanu, Uczestnik Projektu otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany.

W przypadku biznesplanów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, potwierdzenie złożenia wraz z numerem identyfikacyjnym, pod którym biznesplan został zarejestrowany będzie przesyłane pisemnie (e-mailowo lub pocztą tradycyjną) na adres Uczestnika Projektu podany w biznesplanie.

Każdy Uczestnik/Uczestniczka  Projektu może złożyć tylko jeden biznesplan.

Podstawowe wymagania formalne dotyczące przygotowania i składania biznesplanów:

a) powinien być przygotowany na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5, udostępnionym przez Beneficjenta na stronie internetowej www.lpnt.pl,

b) powinien być napisany w języku polskim,

c) formularz należy wypełnić komputerowo i przedłożyć w formie papierowej wraz z czytelnym podpisem,

d) wszystkie pola powinny być wypełnione. W miejsce pól, które nie mają zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”, a w polach liczbowych należy wpisać wartość „0”,

e) powinien być złożony wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia własnoręcznie potwierdzona za zgodność z oryginałem),

f) powinien być parafowany na każdej stronie oraz podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach

g) do biznesplanu powinny zostać dołączone wszystkie wymagane załączniki

h) biznesplan wraz z załącznikami powinien być trwale spięty ,

i) załączniki będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu.

Przez kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem należy rozumieć:

a) Kopię dokumentu zawierającą klauzulę „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu

b) W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X” wraz z datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) Uczestnika Projektu.

Komplet dokumentów obejmuje:

1) Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

2) Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

3) Biznesplan

4) Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

5) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

6) Oświadczenie o statusie podatnika Vat

7) Pozwolenia/koncesje (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) jeśli z uwagi na specyfikę planowanej działalności gospodarczej są niezbędne (jeśli dotyczy).

 

 

UWAGA!!!

Uczestnik projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i podpisaniu z LPNT S.A. umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 

Załączniki:

9.3_Oświadczenie o statusie podatnika VAT

Formularz-informacji-przed-przy-ubieganiu-sie-o-deminimis

LPWP_Załącznik nr 5 Wzor biznesplanu04.01.2021

LPWP_Załącznik nr 5.1 Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia w postaci środków finansowych

LPWP_Załącznik nr 5.2 Wniosek o przyznanie wspracia pomostowego9.10.2020

Oświadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba