W

Wyniki rekrutacji do projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości

 

Zgodnie z § 4 ustęp 1 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej publikujemy wyniki rekrutacji do projektu w postaci ostatecznych list rankingowych zaktualizowanych po procedurze odwoławczej: Listy rankingowej osób zakwalifikowanych do projektu, Listy rezerwowej, Listy osób niezakwalifikowanych do projektu.

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

Lista osób niezakwalifikowanych do projektu

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba